О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А - ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2013 Г.

6/2/2013