Касово изпълнение на бюджета при община Алфатар за 2012 г. и поименен списък на капиталовите разходи към 31.12.2012г.

11/1/2013