Кандидатстване за ІІ – ри етап по Проект „Подкрепа за достоен живот”

19/1/2011
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Алфатар уведомява всички граждани, че от 10.01.2011 година стартира процедурата за кандидатстване за ІІ – ри етап по Проект „Подкрепа за достоен живот”

ІІ-ри етап : Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;
Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;

Заявления за социалната услуга „Личен асистент” могат да се подават в сградата на общината, етаж ІІ при Стефка Жекова – секретар на Община Алфатар и Администратор по проекта.

I. Към Заявлението за личен асистент трябва да се приложат следните документи:

• документ за самоличност (копие)
• автобиография
• свидетелство за съдимост
• служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
• служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
• служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)
• пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
• копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично

ІІ. Към Заявлението за ползване на социалната услугата да се приложат следните документи:

• документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
• експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
• документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
• декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)
• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично