ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

19/1/2011
На основание чл.57, ал.1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с чл.44, ал. 5 от ЗМСМА и чл.11, ал.6, чл.30, ал. 4 от ЗОБ се свиква
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
по график както следва:

1.Алфатар 27.01.2011 от 14:00 Лекционна зала при НЧ „Й.Йовков”
кв.Попово 27.01.2011 от18:00 НЧ „Ведрина”
2.Алеково 27.01.2011 от 10:00 Клуб на инвалида и пенсионера
3.Бистра 26.01.2011 от12:30 НЧ „Светлина”
4.Васил Левски 26.01.2011 от 10:00 Салона
5.Кутловица 26.01.2011 от 11:30 НЧ „Развитие”
6.Цар Асен 26.01.2011 от 16:00 Клуб на инвалида и пенсионера
7.Чуковец 26.01.2011 от 18:00 Кметството
И ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за изпълнение на програмата за управление за 2010 година;
2.Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2010 година;
3.Обсъждане проектобюджета на общината за 2011 година.

На събранията ще присъстват: специалисти от общинска администрация Алфатар, общински съветници, служители на Д „СП” и представители на РПУ Силистра.

МОЛЯ, БЪДЕТЕ ТОЧНИ!
Стефка Жекова – секретар на община Алфатар